Teknikbaserat entreprenörskap

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE777

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE777
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgången kurs Industriell strategi och organisation eller Industriell ekonomi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara och applicera grundläggande kunskap om kreativa processer vilka ligger till grund för entreprenöriell organisering och kommersialisering,
  • med hjälp av kunskap om innovationssystem, samt metoder för kommersialisering, skapa en hypotetisk kommersialiseringsprocess för en tekniskt grundad affärsidé,
  • tillämpa olika teoriramar för att analysera olika former av entreprenörskap, som t ex akademiskt entreprenörskap, teknikbaserat entreprenörskap och alternativa former av entreprenörskap,
  • kritiskt reflektera över de normer som utgör den dominerande versionen av entreprenörskap,
  • redogöra för hur forskning om entreprenörskap förhåller sig till populärkulturella beskrivningar av entreprenörskap samt entreprenörskap som praktik.

Innehåll

​Kunskap om kreativitet, innovationssystem samt metoder för att stimulera kreativa organisationsprocesser inom högteknologiska entreprenöriella initiativ. Teoretiska konceptualiseringar av olika former av entreprenörskap. Analys av affärsmöjligheter samt uppstart och drift av entreprenörsprocesser baserade på ny teknisk kunskap och nya tekniska möjligheter. Beskrivning av relationen mellan forskning om entreprenörskap och kommersialiseringsprocesser i praktiken.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, och handledning av projektarbete.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier, dvs muntlig rapportering och skriftlig inlämning av seminarieuppgifter (3 hp), samt muntlig rapportering av projektarbete i filmformat (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin