Byggnadsfysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE431

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE431
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till byggteknik. Byggnadsprojektering med ritteknik. Genomgången kurs Projekt 1: Projektering av småhus.

Mål

Kursens syfte är att förmedla kunskaper gällande metoder och verktyg för analys av värme- och energibalans, fukt- och ljudisolering samt brandskydd, för nya och befintliga byggnader.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • göra beräkningar för värmeisolering, värmebalans, fuktisolering och fuktbalans för en byggnad med hjälp av för syftet avsedd programvara,
  • utföra uppskattningar av köldbryggor och fuktskaderisker,
  • utföra beräkningar av luftläckage,
  • mäta fukt, värmeförluster och lufttäthet i byggnaders klimatskal,
  • beskriva metoder för renovering och energieffektivisering av byggnader,
  • redogöra för olika utföranden av ljudisolering och brandskydd,
  • ange hur man undviker hälsorisker från radon i byggnader,
  • redogöra för de olika steg som ingår i en besiktning,

Innehåll

Analys av byggnadens värme-, energi-, lufttryck- och fuktbalans samt beräkning av värmetransport och U-värde, manuellt och med hjälp av för syftet avsedd programvara. Ljud- och brandfysik med enklare beräkningar för ljudisolering och brandskydd. Besiktning.

Undervisning

Föreläsningar och övningar. Inlämningsuppgifter. .Seminarier. Laboration.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier och laboration (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Byggteknik III, 1BI135 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin