Etik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FP008

Kod
5FP008
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Praktisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2021
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • beskriva de viktigaste problemen och begreppen inom normativ etik och välfärdsteori
  • beskriva de främsta teorierna inom normativ etik och välfärdsteori
  • analysera styrkorna och svagheterna hos dessa teorier.

Innehåll

I fokus för kursen står normativ etik och teorier om välfärd. Den grundläggande frågan inom normativ etik är vad det är som gör att en viss handling är moraliskt rätt eller fel. Enligt en del teorier är det bara handlingens konsekvenser som spelar roll för dess moraliska status; enligt andra teorier spelar konsekvenserna ingen roll; enligt en tredje grupp teorier är det både konsekvenserna och andra faktorer (såsom motiven hos personen som utför handlingen) som spelar roll. På kursen studeras teorier inom alla dessa tre kategorier. Argument för och emot de olika teorierna diskuteras. Även mer specifika moraliska frågor tas upp, exempelvis den moraliska statusen hos icke-mänskliga djur.

Den grundläggande frågan i diskussionen om välfärd är vad det är som gör ett liv bra eller dåligt för personen som lever det. Är den avgörande faktorn lycka, önsketillfredsställelse och/eller något annat? Argument för och emot de olika teorierna på området diskuteras.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen består av en skriftlig salstentamen och obligatoriska seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan. t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin