Sannolikhetsteori och martingaler

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS045

Kod
1MS045
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp matematik. Sannolikhetsteori II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande egenskaper vid integration på sannolikhetsrum,
  • redogöra för olika konvergenskoncept och konvergensresultat,
  • formulera och tillämpa centrala satser inom sannolikhetsteori och martingalteori, samt kunna redogöra för deras bevis,
  • redogöra för finansiella modeller i diskret tid, samt beräkna replikerande strategier och priser för finansiella derivat,
  • använda kursens teori, metoder och tekniker vid problemlösning.

Innehåll

Sannolikhetsrum, sannolikhetsmått och slumpvariabler. Integration med avseende på ett sannolikhetsmått. Olika konvergensbegrepp och konvergenssatser (monoton, Fatou, dominerad). Radon-Nikodym-derivata och betingade väntevärden. "Fair games" och martingaler, submartingaler och supermartingaler. Doob "decomposition". Stopptider och "optional sampling". Upp-passeringar och konvergens av martingaler. Doobs maximalolikhet och martingal-transformer. Finansiella modeller med diskret tid. Självfinansierande portföljer, arbitragemöjligheter och martingalmått. Fullständighet och optionsprissättning.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (6hp) samt inlämningsuppgifter under kursens gång (4hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med Sannolikhetsteori 1MS038.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin