Programmeringsteknik II för ämneslärare

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD726

Kod
1TD726
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 10 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Allmänt

Kursen ges inom ämnesstudier i teknik med inriktning mot datateknik för ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda programspråket Python med stöd av verktyg för testning, felsökning och versionshantering, både i form av att skriva egen kod och kunna förklara vad en given kod utför;
  • redogöra för begreppen polymorfi i allmänhet och duck typing i Python och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
  • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
  • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
  • beskriva och använda de grundläggande datastrukturerna lista, hashtabell och träd samt med dessa som grund kunna implementera abstrakta datatyper som stackar, köer, generatorer och avbildningar;
  • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program;,
  • förbereda och genomföra ett undervisningsmoment relaterat till ett moment i kurs inriktad mot gymnasieelever.

Innehåll

Fortsatt programmering i Python: polymorfi, duck typing, undantag. Begreppen stackar, köer, enkla grafer som listor och träd, hashtabeller, avbildningar i allmänhet med Pythons Dictionary som specialfall. Generatorer med stöd av nyckelordet yield.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning, versionshantering och testning. Analys av asymptotisk tidskomplexitet.

Representera kod som objekt, inklusive lambdauttryck.  Ett mindre ämnesdidaktiskt projekt.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer.

Examination

Skriftligt prov, inlämningsuppgifter och mindre projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte räknas i examen samtidigt med 1TD722 Programmeringsteknik II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin