Elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder för material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB566

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB566
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Kemi A1N, Materialvetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp varav 100 hp inom teknik/naturvetenskap. 20 hp matematik. 75 hp inom kemi och/eller fysik. Därtill ska ett av följande alternativ vara uppfyllt 1) fasta tillståndets fysik, 5 hp, eller fasta tillståndets kemi, 5 hp, samt Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp, eller 2) genomgångna kurser inom 30 hp materialvetenskap, eller 3) genomgångna kurser i Introduktion till energilagring, 5 hp, och Materialkemi för batterier, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

▪       identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan elektroniska simuleringsmetoder.

▪       identifiera och förklara de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan atomistiska simuleringsmetoder.

▪       förklara hur man kan länka och koppla elektroniska och atomistiska simuleringsmetoder i ett multiskal "workflow".

▪       diskutera och bedöma tillämpligheten för de olika beräkningsmetoderna för att lösa material relaterade problem för ordnade och oordnade bulkmaterial, med och utan defekter. 

▪       Beskriva och tillämpa metoder för beräkna elektroniska och mekaniska egenskaper hos material.

Innehåll

Elekroniska och atomistiska simuleringsmetoder (Hartree-Fock, Density functional theory, Semi-empirical methods, embedded atom model, kraft fält  och maskininlärda potentialer). Strukturel och elektronisk karaktärisering. Multiskal modelering (elektroniska → atomistiska → continuum modeler) för material.

Undervisning

Föreläsningar, hemuppgift, datorlaboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, godkänd hemuppgift 1 hp samt godkänd laborationskurs , 2 hp. Slutbetyget är en sammanvägning från resultatet i samtliga obligatoriska moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin