Vetenskaplig visualisering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD140

Kod
1MD140
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Datavetenskap A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 4 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive en grundkurs i programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • karakterisera egenskaper hos datamängder och de grafiska elementen i det visuella displaymediet,
  • beskriva data- och processflödet för transformationen av data och information till visuella representationer,
  • förklara visualiseringsmetoder och visualiseringstekniker för grafisk rendering av de vanligaste datatyperna,
  • använda och utveckla interaktiv programvara för olika visualiseringstekniker,
  • bedöma datorgenererade visualiseringar genom att använda design principer och teorier om det mänskliga visuella systemet,
  • identifiera lämpliga visualiseringsstrategier och motivera de valda metoderna.

Innehåll

Klassificering av data och grafiska elementen i visuella representationer. Visualiseringsprocessens flödesstruktur inklusive klassiska algoritmer för grafisk rendering. Visualiseringstekniker för diskreta och kontinuerliga data (skalär-, vektor-, tensorfält) i 1D-, 2D- och 3D-rumsliga domäner. Visualiseringstekniker för oberoende kvantitativa observationer (mängder, proportioner, frekvenser, associationer), data i flera kategorier och relationer. Relevanta aspekter av mänsklig visuell uppfattning och kognition. Utvärderingsmetoder i visualisering.

I kursen ingår projekt där programvara för avancerad visualisering används.

Undervisning

Föreläsningar, datorövningar och projektarbete.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Inlämningsuppgifter (2 hp). Projekt (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1TD389 Vetenskaplig visualisering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin