Vetenskaplig visualisering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD389

Kod
1TD389
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Programmeringsteknik, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II. Beräkningsvetenskap II kan bytas ut mot Numeriska metoder och simulering, 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp, eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:​

  • karakterisera egenskaper hos datamängder och de grafiska elementen i det visuella displaymediet; 
  • beskriva data- och processflödet för transformationen av data och information till visuella representationer;
  • förklara visualiseringsmetoder och -tekniker för grafisk rendering av de vanligaste datatyperna;
  • använda och utveckla interaktiv programvara för olika visualiseringstekniker;
  • bedöma datorgenererade visualiseringar genom att använda designprinciper och teorier om det mänskliga visuella systemet;
  • identifiera lämpliga visualiseringsstrategier och motivera de valda metoderna.

Innehåll

Klassificering av data och grafiska elementen i visuella representationer. Visualiseringsprocessens flödesstruktur inklusive klassiska algoritmer för grafisk rendering. Visualiseringstekniker för diskreta och kontinuerliga data (skalär-, vektor-, tensorfält) i 1D-, 2D- och 3D rumsliga domäner. Visualiseringstekniker för oberoende kvantitativa observationer (mängder, proportioner, frekvenser, associationer), data i flera kategorier och relationer. Relevanta aspekter av mänsklig visuell uppfattning och kognition. Utvärderingsmetoder i visualisering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin