Examensarbete E i fysik

45 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA694

Kod
1FA694
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande, samt därutöver kurser i fysik om minst 30 hp på avancerad nivå. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på djupa kunskaper inom en självvald del av fysiken
  • söka och på ett kritiskt sätt tolka och sammanställa relevant vetenskaplig litteratur
  • på ett kreativt sätt avgränsa ett vetenskapligt problem, planera en vetenskaplig undersökning av problemet, välja lämpliga metoder, utföra undersökningen, tolka och värdera resultaten, samt i förekommande fall kunna generera testbara hypoteser för att förklara gjorda observationer allt inom givna tidsramar
  • redovisa sina resultat på ett korrekt och anpassat språk för olika målgrupper såväl i vetenskaplig som i populärvetenskaplig form
  • ge konstruktiv kritik till andras texter inom huvudområdet

Innehåll

Ett självständigt arbete genomföres, där kunskaperna från tidigare genomgångna kurser tillämpas. Arbetet genomföres under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

För att uppnå målen skall studenten

  • under handledning avgränsa ett vetenskapligt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt
  • söka, värdera och sammanställa information relevant för det valda problemet
  • aktivt delta i seminarier och annan verksamhet på den arbetsplats där arbetet utförs
  • kommentera och ge konstruktiv kritik på andras arbeten (t.ex. opponering)

Undervisning

Undervisningen utformas individuellt beroende på projektets inriktning. Handledning ges individuellt eller i grupp.

Examination

För godkänt betyg fordras en godkänd muntlig och skriftlig presentation av examensarbetet (30 hp) samt en muntlig mellanredovisning (15 hp). Den skriftliga presentationen ska bestå av en vetenskaplig rapport, en populärvetenskaplig sammanfattning och en sammanfattning på engelska. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde, alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin