Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist

3 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AP101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AP101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi G1N, Farmaceutisk vetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 21 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Kursen ingår i receptarieprogrammet. Kurser i professionell utveckling löper genom hela utbildningen med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt, samt muntligt och skriftlig kommunikation relaterat till professionen. Kurserna kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet och ges i nära anknytning till och parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna avser belysa vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar. Genom dessa kurser ges studenten möjlighet att öka sin självkännedom, att träna sin förmåga att arbeta i team samt att reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningsätt. Kurserna i professionell utveckling examineras terminsvis.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11)

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för receptariens yrkesroll, det ansvar som ligger i legitimationen och hur man som receptarie samarbetar med andra yrkeskategorier
  • kommunicera kunskap i form av en kortare strukturerad målgruppsanpassad muntlig presentation.
  • Reflektera över sina universitetsstudier och rollen som student
  • redogöra för och tillämpa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid laboratoriearbete inklusive utförandet av en riskanalys
  • föra en laboratoriejournal och redogöra för dess betydelse
  • beskriva olika professioners kompetens- och ansvarsområden samt innebörden av interprofessionell kompetens.

Innehåll

PU1 ger en överblick över hur läkemedel hanteras och receptariens professionella roll som läkemedelsspecialist. Under kursen tillbringar studenten en kort period på apotek för att få direktkontakt med läkemedelsanvändningen i samhället. Vilka regelverk som finns och vad det innebär att ha ett legitimationsyrke diskuteras. Kursen belyser även vikten av god kommunikation och det ges övning i presentation. Grundläggande principer och regelverk för säkerhet och riskanalys vid laboratoriearbete där kemiskt och biologiskt material hanteras behandlas under kursen. Dessutom diskuteras betydelsen och utförandet av korrekt dokumentation i samband med laborativt arbete och övning ges i att föra laboratoriejournal. Under kursen får studenterna utbildning inom hjärt-lungräddning (HLR) samt möjlighet att reflektera över sin roll som student vid universitetet. Den inledande kursdelen (1,5 hp + 0,5 hp) är integrerad med kursen Läkemedel i samhället medan den andra delen är integrerad med laborationskurserna i Allmän och organisk farmaceutisk kemi (motsvarande 0,5 hp), och Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi (motsvarande 0,5 hp).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, redovisningar (inkl. spegelvisning), kortare praktik och laborationer. Andra undervisningsformer är interprofessionellt lärande (IPL) samt HLR-utbildning.

Obligatoriska moment: Föreläsningar, IPL, workshops, praktik, redovisningstillfällen (inkl. spegelvisning),  laborationer samt HLR-utbildning.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd spegelvisning (0,5 hp) samt godkänd praktik och IPL-seminarium (1,5 hp). Vidare krävs godkänd säkerhetsdugga samt närvaro och aktivt deltagande på obligatoriska moment (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin