Serbiska/kroatiska/bosniska E1

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SB013

Kod
5SB013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs

Behörighetskrav

120 hp i serbiska/kroatiska/bosniska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Undervisningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i serbiska, bosniska eller kroatiska samt förtrogenhet med vetenskapliga metoder och problem.

Efter kursen ska studenten:

 • visa god förtrogenhet med vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa förmåga att självständigt söka och kritiskt värdera information
 • visa mycket goda kommunikativa och lingvistiska färdigheter i serbiska, kroatiska, bosniska
 • ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de valda ämnesområdena. 

Dessutom ska studenten

efter delkurs 1:

 • självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en vetenskaplig undersökning i språk-, litteratur- eller kulturvetenskap med skärpta krav på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.
 • kunna uppvisa god teoretisk och metodisk förankring.
 • kunna söka, kritiskt och självständigt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur och därvid uppvisa god förtrogenhet med ämnesområdet.
 • kunna med stor självständighet utarbeta frågeställningar och genomföra analys samt presentera forskningsresultat.
 • kunna uppvisa omfattande behärskning av god forskningssed och de formella krav som gäller för en vetenskaplig framställning. 

efter delkurs 2a:

 • identifiera och reflektera över syntaktiska och morfologiska skillnader mellan serbiska, kroatiska, bosniska och svenska      
 • identifiera och diskutera inbördes skillnader och likheter mellan serbiska, kroatiska och bosniska
 • analysera och tillämpa allmänna lingvistiska teoretiska och konceptuella ramverk.     

efter delkurs 2b:

 • analysera och uppvisa praktiska kunskaper i det serbiska, kroatiska, bosniska språkets struktur
 • behärska textuella, grammatiska och lexikala särdrag hos serbiska, kroatiska, bosniska texter på en högre stilnivå, i synnerhet vetenskapliga och populärvetenskapliga texter    
 • kunna översätta svensk text till idiomatisk serbiska, kroatiska, bosniska
 • vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och serbiskt, kroatiskt, bosniskt språkbruk 

efter delkurs 2c:

 • analysera skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt ha insikter i standardologins allmänna teori
 • uppvisa insikt i de slaviska skrifttraditionernas och standardspråkens formella historia
 • identifiera och analysera problem med avseende på de serbiska, kroatiska och bosniska standardspråkens historia och ideologier 

 efter delkurs 3a:

 • redogöra för litteraturvetenskapliga teoribildningar om migrantlitteratur 
 • redogöra för huvuddragen i den serbiska, kroatiska och bosniska migrantlitteraturens utveckling   
 • placera och analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell och samhällelig kontext 

efter delkurs 3b:

 • kunna resonera om grundläggande översättningsteoretiska begrepp samt problematisera kring skönlitterär översättning
 • kunna identifiera och hantera de viktigaste återkommande problemen vid skönlitterär översättning från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska eller tvärtom
 • redogöra för kultur- och språkkontrastiva element, aktuella vid översättningar från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska eller tvärtom
 • förstå de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang  

efter delkurs 3c:

 • kunna identifiera de huvudsakliga dragen i diskursen som i Väst konstruerats kring Balkans samhällen och kulturer
 • använda relevanta identitetsteoretiska begrepp för att diskutera och problematisera relationen mellan Balkan och Väst
 • ha god förståelse för de villkor och maktförhållanden som legat bakom den dominerande regionala självförståelsen sedan Jugoslaviens upplösning

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete och 2 valbara delkurser: antingen 2a, 2b eller 2c och 3a, 3b eller 3c. De valbara delkurserna är periodiserade och valet görs i samråd med kursansvarig lärare.

Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp (obligatorisk)

Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhällsfrågor redovisas i form av en uppsats som skrivs på serbiska, kroatiska, bosniska, svenska eller engelska. Om examensarbete skrivs på svenska ska en sammanfattning på serbiska, kroatiska, bosniska finnas med arbetet. Vid ett examensarbete skrivet på serbiska, kroatiska, bosniska ska en sammanfattning på svenska finnas med. Om examensarbete skrivs på engelska ska en sammanfattning på serbiska, kroatiska, bosniska samt svenska finnas med arbetet. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Delkurs 2a. Kontrastiv grammatik, 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen ger fördjupade kunskaper i allmän lingvistik och serbisk, kroatisk, bosnisk grammatik samt i de viktigaste syntaktiska och morfologiska skillnaderna mellan serbiska, kroatiska, bosniska och svenska. Även inbördes skillnader och likheter mellan serbiska, kroatiska och bosniska belyses. Studenterna förväntas ha god grundläggande grammatisk kunskap som bas. På kursen tränas förmågan att förstå och förklara kontrastiva skillnader i grammatiken utifrån lingvistiska teorier. Kontrastiva skillnader i struktur och stil inom exempelvis vokabulär och idiomatiska uttryckssätt diskuteras och studeras.

Delkurs 2b. Färdighetskurs i serbiska, kroatiska, bosniska, 7,5 hp (valbar/periodiserad) 

Undervisningen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i serbiska, kroatiska, bosniska på avancerad nivå i både skrift och tal. Särskilda textuella, strukturella och lexikala drag hos texter av vetenskaplig och populärvetenskaplig karaktär analyseras. Olika stilistiska drag i serbiska, kroatiska, bosniska samt skillnader mellan det talade och det skrivna språket diskuteras med utgångspunkt i de valda texterna. Kursen kan i samråd med den ämnesansvarige läsas utomlands.

Delkurs 2c. Standardspråkens historia, 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen ger en övergripande förståelse av de äldre sydslaviska skrifttraditionerna och de moderna skriftspråkens historia i deras språksociologiska, idéhistoriska och (socio)lingvistiska kontext. Särskild tonvikt läggs vid analys av skillnaden mellan skrifttraditioner och standardspråk samt standardologins allmänna teori. Under kursen tränas förmågan att identifiera och analysera utmaningar med avseende på enstaka moderna sydslaviska standardspråk, i synnerhet serbiska, kroatiska och bosniska och dessas språkhistoria.

Delkurs 3a. Serbisk, kroatisk, bosnisk migrantlitteratur i världen, 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen ger fördjupade kunskaper i den samtida serbiska, kroatiska, bosniska s.k. migrantlitteraturens utveckling samt en genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur. Kursen behandlar skönlitteraturen och skönlitterära författare med serbisk, kroatisk, bosnisk bakgrund verksamma utanför sina ursprungsländer. Inom kursen studeras även tematiska och stilistiska likheter i de valda författarnas verk. Därutöver diskuteras publiceringsmöjligheter och migrationslitteraturens ställning inom den serbiska, kroatiska, bosniska litteraturens samtida historia.

Delkurs 3b. Litterär översättning 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen syftar till att ge kunskap om grundläggande översättningsteori samt utmaningar kring skönlitterär översättning. Särskilt fokus läggs vid hantering av de viktigaste återkommande svårigheterna vid skönlitterär översättning från serbiska, kroatiska, bosniska till svenska och omvänt. Studenter som har serbiska, kroatiska, bosniska som modersmål kan välja att översätta från svenska till sitt modersmål. Kursen ger insyn i kultur- och språkkontrastiva element samt utvecklar förståelse för de litterära verken i deras kulturella och sociala sammanhang. 

Delkurs 3c. Balkan och Väst 7,5 hp (valbar/periodiserad)

Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt vetenskapligt perspektiv på diskursen kring Balkan i den anglosaxiska och skandinaviska litteraturen under 1900-talet och framåt. Kursen belyser sättet på vilket regionen tenderat att framställas i media och litteratur samt hur det i sin tur påverkat den regionala självförståelsen och relationen till Västeuropa och USA. Betydelsen av kollektivt identitetsskapande mot bakgrund av specifika historiska förhållanden och samhällskonflikter analyseras med utgångspunkt i vetenskapliga och litterära verk om regionen, särskilt de som tillkommit i samband med eller efter Jugoslaviens upplösning. Dessa tolkas bl.a. inom ramen för begreppet 'balkanism' som synliggör den diskursiva representationen av Balkans kulturer och samhällen som annorlunda och främmande.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Beroende på antalet antagna kan vissa delkurser erbjudas som läskurser.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråken är svenska och serbiska, kroatiska, bosniska.

Examination

Studenten visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1: Kursen redovisas i form av en uppsats på serbiska, kroatiska, bosniska, svenska eller engelska som ventileras vid ett avslutande seminarium samt genom opponering av ett examensarbete skrivet av en annan student.

Delkurs 2a: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt skriftlig sluttentamen.

Delkurs 2b: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter.

Delkurs 2c: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 3a: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Delkurs 3b: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt ett längre översättningsarbete av en text som i original omfattar ca 50 boksidor.

Delkurs 3c: Kunskapskontroll sker genom aktivt deltagande på seminarierna och löpande obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin