Praktisk engelska: kultur och samhälle

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN043

Kod
5EN043
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 februari 2022
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna redogöra för kultur, samhällsförhållanden samt politiska strukturer i engelskspråkiga länder, med tonvikt på USA och Storbritannien,
  • på huvudsakligen korrekt engelska kunna visa förmåga att i effektiv kommunikation både muntligt och skriftligt redogöra för viktiga aspekter av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv och kulturliv.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av moderna samhällsförhållanden i engelsktalande länder med tonvikt på USA och Storbritannien i diskussioner och presentationer baserade på kursböckerna samt press- och Internetkällor.

Undervisning

Undervisning campuskurs: Undervisning sker genom seminarier. Virtuella möten kan förekomma. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt och studenter måste fullfölja alla uppgifter. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Undervisning distanskurs: Undervisningen sker via webbaserade verktyg och plattformar. Schemalagda virtuella möten kan tillkomma. Studenter måste fullfölja alla uppgifter, och delta vid virtuella möten när sådana förekommer, för att bli godkända på kursen. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska A1. Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin