Skriven engelska för juridikstudenter

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN398

Kod
5EN398
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 mars 2021
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha uppvisat goda kunskaper i allmän grundläggande grammatik, samt förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation för allmänna såväl som professionella ändamål inom det valda fackområdet. Studenten ska också ha visat på god förmåga att förstå och reagera på områdestypiska texter.

Vid avslutad kurs ska studenten kunna visa

  • god kunskap om facktypisk vokabulär
  • färdighet i tillämpningen av grammatiska regler i styrd skriftlig produktion
  • kunskap om samt förståelse av stilistiska normer inom fackområdet
  • god förmåga att förstå och reagera på texter inom fackområdet
  • förmåga att skriva korta redovisningar på engelska som lämpar sig för kommunikation i ett professionellt sammanhang
  • kunskap om de vanligaste problemen svenskar möter inom fackspråket som medium i internationella sammanhang

Innehåll

Kursens mål är att utveckla förmågan att i professionella sammanhang uttrycka sig skriftligt med klarhet och precision på ett sätt som ses som effektivt inom det givna fackområdet. En stor del av kursen innehåller träning i kommunikativ tillämpning av språkliga färdigheter i professionell områdesrelevant kommunikation med ett särskilt fokus på skriftlig kommunikation.

Undervisning

I den här kursen genererar studenten själv en stor del av materialet, då textproduktion utgör kursens fokus. Kursen innehåller även läsning av engelskspråkig fack- och sakprosa samt tidskrifts- och tidningstext som delvis behandlas och redovisas i undervisningen i samband med övningar i läsförståelse. Vidare ingår vissa lexikonövningar för att träna allmänt såväl som facktypiskt ordförråd.

Kursen övar förmågan att tillgodogöra sig engelskspråkig facklitteratur och att på engelska presentera sakligt korrekta redogörelser för ett varierat fackspråkligt material. Kursen har löpande bedömning, varför aktivt deltagande är obligatoriskt och samtliga uppgifter måste utföras.

Undervisning sker online. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker löpande genom skriftliga hemuppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. Examination sker på engelska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

En student som underkänts i ett visst examinerande moment två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna engelska A1, A2, A4, A6, GLS1, T1 eller HS1.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid minst tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin