Produktutveckling för spel

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD952

Kod
5SD952
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp.

Behörighetskrav

Projektledning med agila metoder, 7,5 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Beskriva och tillämpa vanligt förekommande verktyg i innovationsprocessen, i termer av spelrelaterade produkter.
  • Föreslå, motivera och tillämpa metoder för insamlandet av produktrelaterade kundkrav och kundönskemål.
  • Beskriva relevansen av tjänster i relation till produktutveckling.
  • Beskriva olika metoder för insamlandet av resurser och finansiering för att genomföra en projektidé eller starta ett företag.
  • Genomföra grundläggande ekonomiska kalkyler i syfte att optimera produktionen.

Innehåll

  • Produktutvecklingsprocessen, produktplanering, kundkrav, produktspecifikationer, konceptutveckling, val av koncept, innovationsprocesser och innovationsutveckling med fokus på utveckling av spel samt spelifierade ("gamified") varor och tjänster.
  • Verktyg i produkt- och innovationsprocessen såsom kundcentrerad produktutveckling (QFD) och skillnaden mellan tekniska och psykologiska lösningar.
  • Insamling av kundönskemål genom t.ex. kundenkäter och intervjuer.
  • Produktkalkyler och produktionsekonomi samt introduktion till produktionsmetodologi.
  • En genomförbarhetsstudie för bedömning av en produkt- eller service-idé. Skillnader och likheter i produkt- och innovationsutvecklingsarbetet i små och stora spelföretag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, workshops, föreläsningar och handledning av projekt, individuellt och i grupp.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och genom skriftliga uppgifter och prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet har en strikt inställning till fusk och plagiat och disciplinära åtgärder kommer att vidtas mot studenter som misstänks för inblandning i någon form av fusk/plagiat. De disciplinära åtgärderna sker i form av en varning och avstängning under en begränsad period.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin