Polsk film efter 1945

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PL013

Kod
5PL013
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp i polska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen ger en översikt över den historiska utvecklingen av filmskapande i Polen efter andra världskriget fram till idag samt den polska filmskolans betydelse i denna process.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om den polska filmens historiska utveckling
  • identifiera och redogöra för de olika filmgenrerna och temana
  • diskutera de kulturhistoriska och estetiska aspekterna i filmerna
  • med god förståelse använda de filmvetenskapliga termerna

Innehåll

I kursen diskuteras ett urval av polska filmer, som producerats efter 1945, utifrån genre, tema samt kulturhistoriska och estetiska aspekter. Kursen ger även grundläggande kunskaper i filmvetenskap som utgör utgångspunkten för diskussioner.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, diskussions- och examinationsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråket är polska.

Examination

Kunskapskontroll sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits även på den avslutande uppsatsen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med examen tillsammans med kursen Polska E1 eller Polska E2 om motsvarade delkurs har valts inom ramen för de nämnda kurserna.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin