Polsk migrantlitteratur i världen efter 1945

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5PL014

Kod
5PL014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

120 hp i polska inklusive ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen ger fördjupande kunskaper i den polska samtida så kallade migrantlitteraturens utveckling samt en genomgång av teoretiska och metodologiska utgångspunkter vid beskrivning och analys av migrantlitteratur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för teoribildning om migrantlitteratur
  • redogöra för huvuddragen i den polska migrantlitteraturens utveckling
  • placera och analysera migrantlitteratur i en specifik kulturell och samhällelig kontext

Innehåll

Kursen behandlar skönlitteraturen och skönlitterära författare med polskspråkig bakgrund efter 1945. Tonvikten ligger vid analys av verkens språk, genre och tema. Inom kursen studeras även tematiska och stilistiska likheter i de valda författarnas verk. Mottagarlandets litterära, kulturella och samhälleliga inflytande på migrantförfattare undersöks. Därutöver diskuteras publiceringsmöjligheter och migrantlitteraturens ställning inom den polska litteraturens historia.

Undervisning

Kursen är internetbaserad och undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Tillgång till internetansluten dator är nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängliga via Internet. Undervisningsspråket är polska.

Examination

Kunskapskontroll sker löpande genom obligatoriska inlämningsuppgifter samt en avslutande uppsats med en tydlig frågeställning.

Kursen betygsätts med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits även på den avslutande uppsatsen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tas med examen tillsammans med kursen Polska E1 eller Polska E2 om motsvarade delkurs har valts inom ramen för de nämnda kurserna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin