Programmering med C/C++ 2 - algoritmer, datastrukturer och designmönster

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD803

Kod
5SD803
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 mars 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och programmering, 180 hp.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3c/Matematik D

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • förklara tidskomplexitet (Big O),
  • analysera prestandan i algoritmer och datastrukturer,
  • använda och implementera grundläggande algoritmer och datastrukturer,
  • förstå konsekvenserna vid val av algoritmer och datastrukturer, samt
  • känna till vanligt förekommande designmönster vid programkonstruktion.

Innehåll

Kursen behandlar grunderna inom och implementation av datastrukturer som listor, stack, kö, hashtabeller och träd samt sorterings- och sökalgoritmer. Kursen tar även upp vanligt förekommande designmönster, till exempel, flugvikt, observatör, tillstånd, abstrakt fabrik eller besökare.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS. Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin