"Gud med oss": Jesajabokens teologi, tolkning och reception

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5RG302

Kod
5RG302
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Religionsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teologiska fakultetsnämnden, 14 december 2021
Ansvarig institution
Teologiska institutionen

Allmänt

Kursen kan utgöra fristående kurs

Kursen kan ingå i Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 hp

Kursen kan ingå i Religionsvetenskapliga program, 210 hp

Kursen kan ingå i lärarprogrammet

Kursen kan tillgodoräknas som delkurs (temakurs) på följande kurser inom ämnesområdet bibelvetenskap: C2GTs, C2i

Behörighetskrav

Bibelvetenskap B2GTs, 15 hp eller Bibelvetenskap B2i, 15 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursen vänder sig till studerande som har läst bibelvetenskap med inriktning mot Gamla testamentet och vill studera Jesajaboken utifrån dess historiska kontexter. Kursens syfte är att de studerande skall få övning i exegetisk analys samt tillägna sig fördjupade insikter om Jesajaboken och dess tolkningshistoria. Kursen erbjuder också studenter som läst hebreiska tillfälle att öva sina språkkunskaper genom att läsa delar av texten på grundspråk.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

  • reflektera kring Jesajabokens tillkomst och dess olika genrer.
  • översiktligt redogöra för Jesajabokens innehåll och tematik.
  • redogöra för tidshistoriska och andra kontextuella omständigheter som kan ha relevans för tolkningen av Jesajaboken.
  • redogöra för och diskutera några huvudpunkter i aktuell exegetisk debatt kring Jesaja, bl.a. rörande relationen mellan bokens tre delar.
  • diskutera olika tolkningar av texter ur Jesajaboken
  • jämföra och diskutera olika tolkningstraditioner, t.ex. avseende judiska och kristna tolkningar av Jesaja 53 genom historien.
  • tillämpa exegetiska metoder i analys av textavsnitt ur Jesajaboken.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar som behandlar Jesajabokens tillkomst, genre och tematik, huvudpunkter i aktuell exegetisk debatt kring denna bibelbok, samt viktiga aspekter av dess tolknings- och utläggningshistoria inom judisk och kristen tradition. Vid ett antal obligatoriska seminarier går sedan kursdeltagarna tillsammans igenom avsnitt ur Jesajaboken och diskuterar möjliga tolkningar med hjälp av vetenskaplig kommentar. Särskilt uppmärksammas hur olika tolkningstraditioner inom judendom och kristendom relaterar till texten. Under seminarieserien lägger varje kursdeltagare fram en skriftlig interpretation.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Viss undervisning på engelska kan förekomma. Vid ett mycket litet studentantal kan angivna undervisningsformer komma att ändras till självstudier.

Examination

Examinationen på kursen genomförs i form av skrivning (3,5 hp), skriftlig interpretation och presentation (2 hp) och obligatoriska seminarier (2 hp).

Seminarier betygssätts med U­-G. Samtliga övriga examinatoriska moment betygssätts med U-G-VG.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från de angivna examinationsformerna och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

God färdighet i att läsa engelska förutsätts. Studenten förutsätts under hela kursen arbeta självständigt.

Övergångsbestämmelser

Om kursen upphör eller genomgår större förändringar ges tre examinationstillfällen enligt denna kursplan under tre terminer. Om särskilda skäl föreligger, kan sådan examination ske även senare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin