Mikroekonomi - individer, företag och marknader

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE474

Kod
2NE474
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 maj 2021
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b eller 3c/Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Mål

 • Ha kännedom om de fundamentala ekonomiska frågeställningarna rörande tex. kapitalism, socialism, tillväxt, ojämlikhet och globalisering.
 • Kunna redogöra för huvuddragen i modern mikroekonomi.
 • Kunna redogöra för hur mikroteori kan användas för välfärdsanalys.
 • Med hjälp av mikroteoretiska modeller visa hur en marknadsekonomi allokerar resurser och hur ekonomisk politik påverkar resursallokeringen.
 • Ha kännedom om vilka frågor som konsumtionsteorin är tillämpbar.
 • Ha kännedom och kunna redogöra för hur beteendeekonomin förhåller sig till konsumtionsteorin.
 • Ha kännedom om och kunna redogöra för hur ekonomiska teorier utvärderas med empiriska metoder.
 • Kunna använda genomgångna modeller för att analysera ekonomiska frågor.

Innehåll

Kursen består av två delar. Den första delen inleds med en genomgång av de grundläggande ekonomiska frågeställningarna rörande tex. kapitalism, socialism, tillväxt, ojämlikhet och globalisering.

Därefter diskuteras grundligt hur samspelet mellan konsumenter och producenter, bestämmer priser, produktion och konsumtion på en fri marknad. Även prisbildningen i marknadsformerna monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol diskuteras.

Samhällsekonomisk effektivitet definieras och olika hinder för effektivitet såsom miljöförstöring och bristande konkurrens granskas. Vidare diskuteras olika ekonomisk-politiska ingrepp i en marknadsekonomi.

Andra delen av kursen tillämpar konsumtionsteorin för att beskriva olika typer av individuella beslut. Synen på människan som rationell nyttomaximerare diskuteras ingående, liksom den kritik som vuxit fram inom psykologi och som kallas beteendeekonomi.

De teoretiska modellerna tillämpas på olika beslutssituationer och marknader. Dessutom diskuteras flera exempel på modern empirisk forskning. Exempel på frågor som belyses är:

 • När är det rationellt att spara eller för den delen låna pengar?
 • När är det rationellt att undvika risk genom att köpa försäkring?
 • Hur bestäms bostäders pris?
 • Varför begår individer brott?
 • Vilka faktorer påverkar väljares beslut vid valurnorna?
 • Är utbildning en bra investering?

Undervisning

Kursen kommer att baseras på föreläsningar, gruppövningar, Exceluppgifter och seminarier.

Examination

Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Godkänt deltagande på seminarierna och godkänd Exceluppgift ger poäng till tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin