Afrika: historier, ekologier och hållbarhet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AR029

Kod
5AR029
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Visa en fördjupad kunskap om afrikansk arkeologi och landskapshistoria och dess källor
  • Kritiskt granska historiska förändringar i matproduktion i Afrika, och i relation till livsmedelssäkerhet och motståndskraft idag
  • Kritiskt granska historiska urbana processer, och deras relation till hållbarhet i de afrikanska städerna idag och i framtiden
  • Kritiskt granska afrikansk landskapshistoria i relation till miljövård och policy inom miljö- och utveckling

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter på avancerad nivå i arkeologi och historia som vill bygga en fördjupad kunskap i afrikansk arkeologi och historia och att förstå kopplingarna mellan den historiska kunskapen och hållbarhetsfrågor idag. För studenter som kommer från hållbarhetstudier med ett intresse i den afrikanska kontinenten ger kursen en nödvändig historisk bakgrund till en förståelse av dagens landskap och samhälle. De tidiga innovationerna inom livsmedelsproduktionen och senare experiment med nya grödor är viktiga referenspunkter för kunskap och perspektiv om ett hållbart jordbruk och livsmedelsförvaltning i dag. Kursen går också igenom tidigare mönster av urbanism och centraliserad organisation av handel och resurser ger en bättre förståelse av urbana utmaningar och framtider. Landskapshistoria är grundläggande för bevarandehantering, utveckling och landskapsplanering. Genom fallstudier kommer kursen att zooma in på regioner eller tidsperioder som kan belysa samhällsövergångar inom matförsörjning, urbanism och landskapsförvaltning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen ges på engelska. Studenter kommer att välja områden för fördjupningsstudier individuellt eller i grupp och kommer presentera dessa i seminarieform.

Examination

Examination sker i form av deltagande i seminarier, enskilda och grupp presentationer, samt en individuell skriftlig. Aktivt deltagande i seminarier och klassaktiviteter är också ett krav. Examination kan ske på engelska eller svenska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med 5AR007 Afrika: mat, metaller och städer 7,5 hp - de båda kurserna kan inte tas med i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin