Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD518

Kod
5SD518
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 1

Mål

Kursen är fokuserad på avancerade 3D-grafiska karaktärsanimationer för spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva tekniska och grafiska begränsningar inom animationer för realtidsrendering i spelmotorer med hänsyn till passande reaktion, antecipering och fullföljande som är förenlig med karaktärens funktion och roll i spelet.
 • Demonstrera grundläggande kunskaper om filmkonst som involverar 3D-grafiska karaktärer i cinematics och trailers för spel.
 • Demonstrera basala kunskaper och färdigheter i ansiktsanimation med användning av facial targets (baserat på  FACS) samt användning av motion capture för att skapa ansiktsanimationer.
 • Uppvisa kunskaper och färdigheter i animation såväl som en praktisk förståelse av principles of animation genom att implementera dessa vid animering av 3D-grafiska karaktärer.
 • Demonstrera en djupare förståelse av en eller flera områden inom karaktärsutveckling för spel genom en fördjupad tillämpning i ett större arbete.

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning och fokuserar på karaktärsanimationer för 3D-spel, både för realtids-animationer och cinematics. Kursen innehåller ett centralt projekt som kan utföras på egen hand eller i en mindre grupp. Projektet låter studenten fördjupa sig i ett eller flera områden efter sitt eget intresse. Arbetet med projektet sker under hela kursens gång med utvecklande återkoppling som fokuserar på teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt på tillämpningen av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.

Kursen innehåller:

 • Mer avancerade ingame-animationer.
 • Utveckling av ingame-animationer som tar hänsyn till både gameplay och karaktärens roll samt karaktärsbakgrund och personlighet.
 • Mer avancerad tillämpning av principles of animation.
 • Grundläggande filmkonstnärliga principer och hur dessa tillämpas på cinematics och trailers.
 • Ansiktsanimation för spel med användning av facial targets.
 • Etiska val i relation till representation av andra.

Undervisning

Kursen består av lärarledd undervisning och ett projekt som utvecklas både inom och utanför undervisningen. Undervisningen fokuserar på kursens teoretiska, konstnärliga och tekniska delar under seminarier och workshops. För att erbjuda studenterna en möjlighet att lära sig från varandras upplevelser och projekt reserveras ett antal seminarier för utvecklande återkoppling av projekten under kursens gång.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och en skriftlig komponent samt betygsatta seminarier rörande ett centralt projekt som kan genomföras individuellt eller i grupp. Betygsättningen baseras på hur väl inlämnade uppgifter uppvisar en förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin