Design och konsthantverk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV815

Kod
5KV815
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 november 2021
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskap om formgivningens historia från industrialismen till våra dagar. Vidare ska studenten ha kunskap och insikt om hur föremål kan förmedla betydelser och föreställningar om genus, klass och status.

Innehåll

Kursen ger en översikt över formgivningens utveckling i västerlandet från industrialismen till idag. Utifrån konkreta exempel ges redskap att tolka och avläsa materiella föremål och insikter i hur dessa kan uttrycka och förmedla betydelser.

Undervisning

Kursen är nätbaserad med nätträffar en gång i veckan. Undervisningen bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik med betoning på den enskilde studentens interaktion med lärare och medstudenter.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin