Konstvetenskap A: Konst, arkitektur och visuell kultur

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV040

Kod
5KV040
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 november 2021
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:

-ha grundläggande kunskap om bild- och byggnadskulturer i Västerlandet med viss kännedom om utomeuropeiskt material. I detta ingår att vara förtrogen med vissa typiska objekt och former likaväl som ett antal verk och miljöer som förts in i den konsthistoriska kanon och att kunna redogöra för deras kulturella och sociala sammanhang,

-känna till de begrepp som används vid konstvetenskaplig karakteristik och beskrivning av byggnader, föremål och bilder och kunna använda dem för att kommunicera förvärvade kunskaper och färdigheter i skriftlig och muntlig form. I detta ingår också att ha viss kännedom om grundläggande metodiska och teoretiska kunskaper, om konstvetenskapen som ämnestradition samt kulturarvsfrågor.

Innehåll

Kursen är kronologiskt upplagd med start i stenålderns grottmålningar och avslutning i dagens arenabyggande. Kursen behandlar det konsthistoriska förloppet i Västerlandet med utblickar mot global konst och bebyggelse. I kursen ingår övningar i att bestämma, analysera, förklara och tolka konstvetenskapens föremål, från enskilda konstverk och byggnader till hela miljöer.

Kursen ger en grundläggande orientering i ämnet som ämnesmässigt och teoretiskt ger förutsättningarna för den som vill fortsätta med kursen Konstvetenskap B, Svensk och nordisk konsthistoria (Campus Uppsala) eller Konstvetenskap, fortsättningskurs B (distans) men fungerar också väl som komplement till studier i andra ämnen genom dess inriktning på övergripande kulturella sammanhang.

Kursen har tre delkurser.

Delkurs 1. Antik och tidig medeltid (10 hp)

Delkurs 2. Tidigmodern tid (10 hp)

Delkurs 3. Det moderna skedet (10 hp)

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök och exkursioner. Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro.

Examination

Delkurserna tenteras skriftligt. Samtliga delkurser, liksom kursen i sin helhet, bedöms med betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursens start ska betygssättande lärare/kursansvarig lärare ge anvisningar för hur obligatoriska moment ska tas igen.

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin