Föremål och design

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KV751

Kod
5KV751
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturvård G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 november 2021
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Föremålsantikvarieprogrammet, 180 hp, men kan även läsas som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 alternativt 15 hp kulturvård

Mål

Studenten ska efter kursen

ha kunskap om och förståelse för

  • områdets vetenskapliga och erfarenhetsbaserade grund,
  • föremål, konsthantverk och liknande med tonvikt på svenska och skandinaviska förhållanden under tiden 1500-2000,
  • historiska förhållanden som har påverkat föremåls utformning, spridning och användning,
  • relevanta begrepp samt fackord och andra termer för beskrivning och dokumentation,
  • ett urval av tekniker för visualisering, uppmätning och dokumentation av föremål,

visa färdighet och förmåga att

  • identifiera, beskriva och analysera mindre föremål,
  • sätta in föremål i ett större sammanhang,
  • använda tekniker för uppmätning och dokumentation,
  • förhålla sig till hur normer har påverkat formgivning och användning av föremål.
  • kunna planera för och genomföra examinerande uppgifter inom givna tidsramar.

Innehåll

Kursen ger en historisk översikt över föremålskategorier och stilar under modern tid. Föremåls kulturella betydelse, utformning, framställning, spridning och användning behandlas översiktligt. Fördjupade studier med exempel på föremålskategoriernas och stilarnas beroende av och påverkan på sin samtid och i olika kontexter. Grundläggande metoder för dokumentation av föremål och design presenteras inklusive naturvetenskapliga och tekniska metoder för föremålsanalys och visualisering. Kunskaperna tillämpas och problematiseras genom seminarier, övningar och fördjupningsuppgifter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök, självständiga litteraturstudier, övningar samt indivuella fördjupningsuppgifter och projekt. I undervisningen ingår såväl individuellt arbete som gruppuppgifter. Obligatorisk närvaro gäller för seminarier, övningar, studiebesök och grupparbeten. Litteratur och föreläsningar förekommer på svenska, nordiska språk och engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter och genom deltagande i seminarier, övningar och projekt. På kursen ges något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin