IT-rätt

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR118

Kod
2HR118
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

IT-rätt är en kurs på A-nivå och ges inom ramen för Kandidatprogram i systemvetenskap och som kurs kan den även ingå i andra utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen skall ge god kännedom om de centrala civilrättsliga och offentligrättsliga regler som är av betydelse för företag, organisationer och andra näringsidkare med verksamhet som innebär användning av IT-teknik.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • ha kännedom om de delar av den svenska rättsordningen som är aktuella i IT-relaterade kommersiella förhållanden,
  • vara väl förtrogna med aktuella metodfrågor och förhållningssätt,
  • förstå innebörden av aktuella rättsregler samt tillämpa dessa på specifika problem,
  • analysera konsekvenserna av de aktuella rättsreglerna,
  • kunna uppfatta och formulera frågor som är relevanta för att analysera de rättsliga konsekvenserna av olika handlingsalternativ.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att studera rättsliga ämnesområden som är relevanta för olika former av IT-relaterad näringsverksamhet.

Kursen består av fyra avsnitt. Den inleds med en introduktion som behandlar grundläggande rättsliga principfrågor, bland annat om rättsreglernas tillkomst, funktion och systematik samt om viktiga juridiska begrepp. Det andra avsnittet behandlar de rättsregler som gäller avtal och särskilt de regler som gäller för IT-relaterade standardavtal. Det tredje avsnittet behandlar den IT-relaterade immaterialrätten, särskilt berörs aktuella regler om upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt. Kursens fjärde och sista avsnitt behandlar offentlig rätt, särskilt reglerna om offentlighet och sekretess, om personuppgiftslagen och om IT-relaterad specialstraffrätt.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Examinationen består av följande examinationsmoduler:

  1. Aktivt deltagande i seminarier, 2,5 hp
  2. Individuellt skriftligt prov, 5 hp

och ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen eller motsvarande informationsdokument som gäller för respektive kurstillfälle. I examinationsmodul 1 används betygsskalan godkänd (G) och underkänd (U). I examinationsmodul 2 används betygsskalan väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Uppgifter och prov som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringsuppgifter måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Student som ej erhållit godkänt betyg på examinationsmodul 1 måste göra om denna modul, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen. Student som ej erhållit godkänt betyg på examinationsmodul 2 har möjlighet till omprov på kommande kurstillfällen utan omregistrering. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på båda examinationsmodulerna. För betyget VG på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på examinationsmodul 1 och betyget VG på examinationsmodul 2.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Aktiv närvaro är obligatorisk vid all undervisning utom föreläsningar. Vid två tillfällen godtas emellertid brist på aktiv närvaro utan särskilda skäl. Vid ytterligare brist får studenten ansöka om dispens hos kursansvarig lärare. All dispens förutsätter skriftlig komplettering som anvisas av kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin