Kultur och krig

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA502

Kod
5KA502
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen erbjuder antropologiska perspektiv i studiet av krig och väpnad konflikt. Via etnografiska exempel dokumenterar kursen de vardagliga processer som karakteriserar, föregår och följer krig eller väpnad konflikt. Efter avslutad kurs förväntas studenterna ha fördjupad kunskap om ett urval samtida krig och väpnade konflikter, som hjälper dem att: 

  • tillämpa antropologiska perspektiv i studiet av andra krig och väpnade konflikter;
  • analysera hur kultur och vardagligt liv påverkas av krig och väpnad konflikt, en kompetens viktig i humanitärt arbete, journalistik, och konflikthantering;
  • relatera lokala uttryck, såsom förändrade genusroller, barn- och ungdom i krig, levd utsatthet och flyktingskap, till globala fenomen, såsom medierapportering, humanitära och militära insatser och vapenhandel.

Innehåll

Genom att diskutera kultur och andra relevanta antropologiska nyckelbegrepp visar kursen hur krig och väpnade konflikter både bryter ner livsvärldar och skapar nya. Via ett urval etnografiska fallstudier framhålls betydelsen lokala erfarenheter av krig och väpnad konflikt, som sätts i relation till försörjningsstrategier, sociala relationer och nya och gamla former av sårbarhet. De politiska berättelserna om krig belyses, liksom postkolonial kritik av hur euro-amerikansk kunskapsproduktion dominerat förståelsen av politiskt våld.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, kompletterat av visuellt material såsom film och medierapporter. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande, skrivna seminarierapporter, och en avslutande hemskrivning. Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd, Underkänd, eller Väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin