Miljöetnografi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA511

Kod
5KA511
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi G1N, Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 maj 2020
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att presentera etnografiska perspektiv på människors relationer till andra varelser. Efter avslutad kurs förväntas studenter kunna redogöra för centrala teman inom miljöetnografiska studier; kritiskt resonera kring förhållanden mellan natur och kultur; utforska miljökunskap genom etnografiska metoder; reflektera över etiska och epistemologiska implikationer av miljöetnografiska studier; samt identifiera hur sådana perspektiv kan bidar till en hållbar framtid.

Innehåll

Kursen inleds med en historisk översikt över hur relationer mellan människor och miljöer har studerats etnografiskt. Genom att fokusera på ett antal samtida miljöutmaningar i olika delar av världen kommer kursen att undersöka hur nya kritiska insikter och teorier har tagits fram genom etnografiska ansatser, i dialog med andra relevanta sociala och kulturella teorier.

Undervisning

Kursen hålls på campus, men kan innehålla on-line undervisning, och består av föreläsningar och seminarier som kan kompletteras med visning av film. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin