Spanska som modersmål i skolan: Språklig variation i den spanskspråkiga världen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF074

Kod
9LF074
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik GXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den vänder sig till modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan samt till lärarstuderande med spanska som modersmål som inriktning. Kursen ingår i en serie om fyra kurser à 7,5 hp som tar upp kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och spanska som modersmål, vilket kan styrkas med betyg i Modersmål 2 eller gymnasiebetyg med godkänt betyg i modersmålet från hemlandet.

Mål

Kursens övergripande syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper om det spanska språkets normer, uppbyggnad och användning samt utvecklar kunskaper om språklig variation i den spanskspråkiga världen. Kursen syftar även till att utveckla en ökad ämnesdidaktisk kompetens för modersmålsundervisningen i spanska.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för spanskans grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala normer samt dess variation i olika spansktalande områden i relation till undervisningen i spanska som modersmål,
 • redogöra för strukturella skillnader mellan spanska och svenska,
 • tillgodogöra sig och på akademisk spanska reflektera över innehållet i media och film som representerar olika register av talad spanska,
 • tillgodogöra sig och diskutera innehållet i faktatexter och språkvetenskapliga framställningar,
 • identifiera, analysera och redogöra för elevers behov och svårigheter vid inlärning av spanska som modersmål samt reflektera över betydelsen av dessa för undervisningen samt
 • självständigt och på akademisk spanska analysera läromedel utifrån geografisk, kulturell och social variation samt välja relevant innehåll och arbetssätt för att integrera språklig variation i modersmålsundervisningen

Innehåll

 • Spanska språkets normer och dess grammatiska, fonetisk-fonologiska och lexikala variation,
 • språklig variation och förändring i den spansktalande världen med fokus på geografiska, kulturella och sociala skillnader,
 • analys av strukturella skillnader mellan spanska och svenska,
 • akademiskt skrivande på spanska,
 • analys av förutsättningar för språkutveckling hos elever med spanska som modersmål samt
 • läromedelsanalys och utveckling av didaktiska upplägg för att behandla språklig variation i modersmålsundervisningen.

Undervisning

Kursen ges på distans och all kommunikation är nätbaserad. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande. Undervisningsspråket är spanska.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt. Examinationsspråket är spanska.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare

Övriga föreskrifter

Förkunskaper rekommenderas motsvarande kursen (9LF075) Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik, 7,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin