Idéhistoria C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LH172

Kod
5LH172
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Idé- och lärdomshistoria G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 11 november 2021
Ansvarig institution
Institutionen för idéhistoria

Allmänt

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Behörighetskrav

Idéhistoria B, eller Historikerprogrammets introduktionstermin samt Historia B eller Ekonomisk historia B.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• redogöra för och kritiskt diskutera några centrala idéhistoriska metoder, analytiska begrepp, och tolkningsperspektiv.

• på ett fördjupat sätt kritiskt diskutera och analysera idéhistoriska tolkningar.

• på ett fördjupat sätt historisera idéer och tänkesätt, och även kunna anlägga historiska perspektiv på aktuella kultur- och samhällsfrågor.

• självständigt formulera en idéhistoriskt relevant problemställning och avgränsa källmaterial, som analyseras och presenteras i en större vetenskaplig uppsats med beaktande av vetenskapliga metoder och krav.

• försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en fördjupad kritisk granskning på en annan större uppsats.

Innehåll

Kursen innehåller dels tematiskt upplagda fördjupningsmoment, dels ett examensarbete om 15 hp i vilket den studerande på ett självständigt sätt formulerar, avgränsar och bearbetar ett forskningsproblem inom idé- och lärdomshistoriens kunskapsområde, samt presenterar resultatet i vetenskaplig form.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt eget arbete (uppsatsskrivande). Obligatorisk närvaro kan gälla för vissa kursmoment, i synnerhet seminarierna. Såvida inte särskilda skäl föreligger meddelas uppsatshandledning endast under den termin då den studerande registrerats första gången.

Examination

Examination sker såväl i muntlig som i skriftlig form.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Idé- och lärdomshistoria C 5LH170, och kan inte tas med i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin