Elektromagnetism I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA514

Kod
1FA514
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Algebra och geometri, Envariabelanalys, Beräkningsvetenskap I/Programmeringsteknik I och Mekanik baskurs ska vara genomgångna. Flervariabelanalys kan läsas parallellt.

Mål

Elektricitetsläran, inklusive magnetism, utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Kursen utgör en bas för fortsatta studier i fysik, elektro- och materialteknik.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teori i elektrostatik, elektriska strömkretsar, stationär elektromagnetism och elektromagnetisk induktion.
  • utföra beräkningar av elektriska och magnetiska fält i rummet i vissa utvalda geometrier med randvillkor.
  • beräkna statiska och tidsberoende strömmar i utvalda kretsar innehållande resistanser, kapacitanser och induktanser.
  • redogöra för vanliga elektriska apparaters principer och funktion.
  • hantera de vanligaste elektriska mätinstrumenten, samt analysera, tolka och presentera resultaten av mätningarna.

Innehåll

Elektrostatik: elektrisk laddning, Coulombs lag, elektrisk fältstyrka och potential, superposition av punktladdningsbidrag, Gauss sats, elektriska dipoler, kapacitans, polarisation, dielektrika, elektrostatisk energi samt kondensatorer.

Elektrisk ström och kretsteori: strömtäthet, Ohms lag, Kirchhoffs lagar, Joules lag, elektromotorisk spänning (EMS), upp- och urladdning av kondensator, kretsanalys.

Magnetiska fält: flödestäthet, magnetisk kraftverkan, Biot-Savarts lag, magnetiska dipoler, Amperes lag i integralform, magnetisk polarisation samt orientering om magnetiska material.

Elektromagnetisk induktion: Faradays och Lenz' lagar, induktans. LR-kretsar, det magnetiska fältets energi, ömsesidig induktans.

Maxwells ekvationer.

Orientering om växelström, effekt, elsäkerhet och ideal transformator

Hantering av elektriska mätinstrument för praktiska mätningar, samt datorbaserad mätvärdesbehandling.

Undervisning

Föreläsningar, lektionsövningar och laborationer. Gästföreläsning.

Examination

Laborationer (1 hp).

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) och icke-obligatorisk mittkursexamination. Godkänd mittkursexamination ger bonus endast vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin