Trender i vindkraftsindustrin

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV154

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV154
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 januari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap. Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 5 hp, och Vindkraftteknik, 5 hp, samt genomgången kurs Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utvärdera de tekniska, ekonomiska och planeringsmässiga möjligheterna samt trender inom vindindustrin
  • utvärdera möjligheter och risker för vindkraftsutveckling i olika förhållanden

Innehåll

Vindindustrin är under dynamisk utveckling. Kursen kommer att behandla tekniska, ekonomiska och planeringsmässiga trender inom vindindustrin. Speciellt fokus kommer att ligga på havsbaserad vindkraft samt vindkraft i extrema miljöer. Kursen kommer också att beröra vindkraftens roll i energiomställning och integrering i kraftsystemet.

Undervisning

Gästföreläsningar, föreläsningar, fältarbete och seminarier.

Examination

Skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande i seminarier och fältarbete (2 hp). Skritlig rapport och muntlig presentation (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin