Den globala ekonomin - miljö, utveckling och globalisering

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV073

Kod
1MV073
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och jämföra olika sätt att mäta utveckling, fattigdom och välfärd;
  • redogöra för och analysera relationen mellan ekonomi och genus, klass, politik, resurser, handel, migration samt lagstiftning;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till historiska och idéhistoriska perspektiv på ekonomiskt tänkande och ekonomisk utveckling;
  • kritiskt analysera företags roller och samhällsansvar ur ett globalt hållbarhetsperspektiv;
  • redogöra för globala maktförhållanden och anlägga ett rättviseperspektiv på hållbarhetsproblematiken;
  • analysera det globala ekonomiska systemet och dess institutioner, aktörer och trender ur ett ämnesövergripande perspektiv;
  • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv jämföra och kritiskt analysera olika ekonomiska teoribildningars grundantaganden, förklaringsmodeller och lösningsförslag i relation till dagens hållbarhetsproblematik.

Innehåll

Kursen belyser och diskuterar historiska, idéhistoriska och samtida hållbarhetsperspektiv på ekonomiskt tänkande, ekonomisk teori (neoklassisk ekonomi, miljöekonomi och ekologisk ekonomi) samt ekonomisk utveckling. Samspelet och konflikter mellan samhälle och miljö ur ett globalt perspektiv sammanlänkas med problematiken kring att mäta och värdera, relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö samt konsumtionssamhällets konsekvenser . Vidare belyses olika dimensioner och samband mellan utveckling och underutveckling och mellan fattigdom och rikedom. Ytterligare ges uppmärksamhet åt globala ekonomiska institutioner, internationellt samarbete, världshandel, företagande, globalisering och samhällsansvar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (4 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (7 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin