Hållbarhet och utveckling i Latinamerika - dåtid, nutid, framtid

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV080

Kod
1MV080
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt analysera olika länders och aktörers arbete för hållbar utveckling i Latinamerika ur ett historiskt och samtida perspektiv;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika perspektiv på hållbarhet, utveckling, maktförhållanden och rättvisa i Latinamerika ur ett historiskt och samtida perspektiv;
  • redogöra för och utvärdera olika framtids- och hållbarhetsvisioner gällande Latinamerika på lokal till internationell nivå;
  • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursens behandlar och diskuterar i en serie av tillfällen frågor gällande hållbarhet, hållbar utveckling, miljö och utveckling, makt och rättvisa i Latinamerika. Denna serie sammanlänkar en historisk bakgrund, kritisk analys och förståelse med en sammanfattande bild och diskussion av hur olika länder och aktörer arbetar med hållbar utveckling idag. Detta sätts i relation till en lång rad utmaningar gällande nyttjande av naturresurser, ekonomi, politik, internationellt samarbete, fördelning av resurser, sociala motsättningar, identitet, kultur och fattigdom. Kursen kombinerar mer traditionella ämnen som historia, idéhistoria, sociologi, antropologi, statsvetenskap, utvecklingsstudier med tvärvetenskapliga forskningsområden, teoribildningar och begrepp som hållbarhetsmålen, politisk ekologi, miljörättvisa, genusvetenskap, historisk ekologi, miljöhistoria och aktionsbaserad forskning. Utifrån den historiska förståelsen och dagens situation i Latinamerika presenteras och diskuteras olika hållbarhets- och framtidsvisioner som kan skapa mer hållbara samhällen på såväl lokal som internationell nivå. De projektarbeten som studenten arbetar med under kursen belyser en specifikt avgränsad frågeställning eller specifikt fall inom kursens område.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin