Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MV552

Kod
1MV552
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera de konceptuella och praktiska dimensionerna av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå;
  • kritiskt utvärdera etiska frågor med relevans för hållbar utveckling;
  • kritiskt förhålla sig till olika aktörers visioner om en hållbar framtid .

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling ur ett historiskt perspektiv, genom att studera hur ideologier och synsätt i samhället har format hållbarhetsdiskussionen. Grundantaganden om hur människan, naturen, utveckling, teknik och ekonomi hänger samman analyeras genom att tillämpa diskursanalys. Kursen använder sig av olika teorier och fallstudier för att analysera och skapa förståelse för olika tolkningar av normativa och praktiska dimensioner av utveckling; på lokal, regional och global nivå. Kursen ger studenten möjlighet att delta i etiska och livsfilosofiska diskussioner om hållbarhetsfrågor.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp ) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp , samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin