Introduktion till hållbar utveckling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MV550

Kod
1MV550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt förhålla sig till inom- och tvärvetenskapliga traditioner och arbetssätt;
  • kritiskt förhålla sig till och analysera den historiska framväxten av begreppet hållbar utveckling;
  • problematisera komplexitet och hållbar utveckling genom en kritisk analys av olika aktörers normer och perspektiv.

Innehåll

Kursen ger en generell introduktion till teori- och metodstudier, på avancerad nivå, i relation till hållbar utveckling, tvärvetenskap och systemorienterad vetenskap. Kursen ger således en introduktion till allmänna färdigheter som kommer att vara till nytta under programmet , inom det komplexa området hållbar utveckling. Kursen innehåller även en introduktion till lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (1 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1 hp), samt genom skriftlig redovisning (2,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin