Kritiska perspektiv på hållbar utveckling i Sverige

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV072

Kod
1MV072
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för olika aktörers perspektiv på hållbar utveckling i Sverige samt kritiskt granska deras olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling;
  • redogöra för och kritiskt granska den svenska hållbarhetsdiskursens uppkomst och utveckling samt motstridiga uppfattningar av Sverige som ett föregångsland inom hållbarhetsområdet;
  • redogöra för vad som karaktäriserar svenskt arbete och svenska initiativ för hållbar utveckling på lokal, regional och internationell nivå;
  • kritiskt värdera svenska aktörers visioner och lösningar som syftar till en hållbar framtid, samt deras olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle i en global kontext.

Innehåll

Kursen har som utgångspunkt att analysera och utvärdera olika dimensioner av och perspektiv på hållbar utveckling i Sverige. Utifrån denna ansats belyser kursen dels praktiskt arbete för hållbar utveckling och dels den samhälleliga/vetenskapliga debatten kring ämnet. För att fördjupa förståelsen för den komplexa hållbarhetsproblematiken ger kursen en historisk beskrivning av hur hållbar utveckling genom tid och rum har hanterats och tolkats i olika svenska sammanhang och av olika svenska aktörer. På det övergripande planet vill kursen uppmuntra till kritisk diskussion och reflektion kring svenska aktörers visioner om en hållbar framtid samt deras olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (2 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (1,5 hp), samt genom skriftlig redovisning (3,5 hp) och muntlig framställning (0,5 hp) av ett fördjupningsarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Omexamination av aktivt deltagande sker i första hand genom omseminarium. Om student efter erbjudet omseminarium inte uppnått godkänt på de moment som kräver aktivt deltagande kan examinator även här besluta om en alternativ examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin