Immunologi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB034

Kod
3KB034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om immunologi med särskild hänsyn till immunsystemets betydelse inom medicinen.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna: 

  • redogöra för vilka celler, cellytereceptorer och molekyler som ingår i medfödd immunitet, samt dessa immuncellers utveckling, egenskaper och funktion.
  • B-cellers utmognad och funktion, antikroppars bildning, struktur och effektorfunktioner samt användning av antikroppar i immunologiska tekniker och principen för några immunologiska tekniker.
  • T-cellers utmognad och funktion samt cytokiners grundläggande funktion och effekter på immunsystemet.
  • antigenpresentation och antigenpresenterande molekylers struktur och funktion.

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • sammanfatta, presentera och kritiskt diskutera immunsystemet och dess funktioner på basal nivå.
  • utföra grundläggande immunologisk(a) metod(er).

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

  • motivera val av immunologisk teknik för att analysera celler och molekyler i immunsystemet, samt tolka och dra slutsatser utifrån sådana experiment på en basal nivå.

Innehåll

Basal immunologi, mekanismer bakom immunsystemets förmåga att försvara oss från infektioner, övergripande kunskap om  autoimmunitet och allergier samt principer för vanliga immunologiska tekniker.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, gruppseminarier, dugga, laboration, frågestund och ev. andra moment.

Examination

För godkänd kurs krävs: 

i) godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment

ii) godkänt skriftligt individuellt tentamensprov

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin