Bakteriologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB032

Kod
3KB032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om bakterier med särskild hänsyn till deras medicinska betydelse. Även medicinskt betydelsefulla svamp- och parasitinfektioner belyses.

Kunskap och förståelse

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva centrala delar av medicinskt relevanta mikroorganismers struktur, fysiologi, livscykel, tillväxt och metabolism.
  • redogöra för mikrobiologiska tekniker för att uppnå olika renhetsgrad och metoder som används för odling, isolering och identifiering av bakterier.
  • beskriva medicinskt relevanta mikroorganismers evolution, spridning, sjukdomsframkallande förmåga, samt interaktion med immunförsvaret vid sjukdom och i hälsa.
  • beskriva antibiotikas verkningsmekanismer samt de molekylära och evolutionära mekanismer som ligger bakom bakteriers utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva och utföra bakteriologiska odlingsmetoder och sterilteknik vid hantering av bakterier.
  • beskriva och utföra diagnostiska tester för påvisande och artbestämning av bakterier.
  • beskriva och utföra metoder för bestämning av bakteriers känslighet för antibiotika.

Innehåll

Kursen behandlar medicinskt viktiga bakteriers och eukaryota mikroorganismers uppbyggnad, fysiologi och metabolism samt hur smittspridning sker och kan kontrolleras via förebyggande eller behandlande åtgärder. Metoder för sterilisering, desinfektion, bakteriell odling, isolering och identifiering behandlas.

Stort fokus ligger på hur olika virulensfaktorer samt evolutionära mekanismer hos mikroorganismer bidrar till deras sjukdomsframkallande förmåga samt hur bakterier interagerar med immunförsvaret. Antibiotikas verkningsmekanismer samt bakteriers system för att utveckla antibiotikaresistens och hur detta påverkar vården lokalt och globalt behandlas ingående.

En kontinuerlig utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar samt seminarier/gruppövningar och laborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande och godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt skriftligt individuellt tentamensprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin