Biokemi

7 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB030

Kod
3KB030
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4/Matematik D

Mål

Kursen skall ge kunskap om grundläggande biokemiska koncept och reaktioner samt ge förmågan att använda några grundläggande biokemiska metoder.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna: 

  • redogöra för grundläggande strukturer, funktioner och koncept för proteiner (inklusive enzymer) samt metoder för att studera proteiner (inklusive enzymer)
  • redogöra för generella strukturer, funktioner och koncept för kolhydrater, lipider och nukleinsyror  
  • redogöra för grundläggande aspekter av cellens metabolism

Färdigheter och förmågor 

Efter kursen ska studenten kunna: 

  • tillämpa grundläggande metoder inom proteinkemi och enzymologi 
  • visualisera proteiner och andra makromolekyler med ett datorprogram

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter kursen ska studenten kunna:

  • resonera kring biokemiska reaktioner och deras betydelse för cellens funktion och till viss del kritiskt förhålla sig till biokemiska data och koncept 

Innehåll

Kursen består av tre delar:

Kursdelen proteiner och enzymer omfattar: aminosyror, proteiners generella struktur, bindningar som stabiliserar strukturer i proteiner, proteinveckning, homologibegreppet, posttranslationella modifieringar, proteininteraktioner, enzymers struktur, funktion och reglering, enzymkinetik, proteinrening samt användning av ett datorprogram för visualisering av proteiner.

Kursdelen andra biologiska makromolekyler omfattar: struktur och funktion för kolhydrater, lipider, nukleinsyror, interaktioner mellan nukleinsyror och proteiner, och biologiska membran.

Kursdelen metabolism omfattar: glykogenmetabolism, pentosfosfatvägen, proteinnedbrytning, nedbrytning av aminosyror, fettsyror och triglycerider, ureacykeln, anaerob och aerob ATP-produktion: glykolysen, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan, oxidativ fosforylering, metabolisk reglering, samt reaktiva syre- och kväveformer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och eventuellt andra studentaktiverande moment.

Examination

För att få godkänd kurs krävs:

  • att studenten på ett aktivt sätt deltagit och godkänts i samtliga obligatoriska moment.
  • godkänd individuell skriftlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin