Förnybar energiteknik och samhälle

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB752

Kod
1KB752
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Alternativ 1: 120 hp med 90 hp naturvetenskap/teknik. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Alternativ 2: 120hp med 75hp fysik eller kemi samt 10 hp materialvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera sociala och ekonomiska processer som inverkar på hur teknik för förnybar energi, speciellt den baserad på kemiska metoder för energiomvandling och energilagring, nyttjas av olika grupper i samhället. 
  • utvärdera samhälleliga systemeffekter av förnybar energiteknik, specifikt målkonflikter. 
  • beskriva och tillämpa metoder för samskapande, samt identifiera vilka dilemman som kan uppkomma vid implementering av förnybar energiteknik i samhället.

Innehåll

De 17 globala målen för hållbar utveckling; ekonomisk och social hållbarhet; resiliens; gentrifiering och segregation; rättvis energiomställning; systemanalys och målkonflikter; grön tillväxt; städers energikonsumtion; stadintegrerad förnybar energiteknik; energi- och transportfattigdom; prosumers av förnybar energi; planetära gränser; cirkulär konsumtion och cirkulär kemi; metoder för samskapande; lärdomar från introduktion av dagens förnybara energitekniker (fokus på kemisk energiomvandling och -energilagring); perspektiv från offentliga aktörer och företag inom energisektorn.

Undervisning

Föreläsningar, grupparbeten, seminarier och litteraturprojekt.

Fördjupande grupparbeten om förnybar energiteknik och (i) stad kontra landsbygd, (ii) global nord kontra syd, (iii) dilemman vid klimatanpassningar av bostadsområden (renovräkningar), (iv) smart teknologi och sakernas internet. Fokus på energitekniker baserade på kemi.

Examination

En skriftlig tentamen (3 hp) vid kursens slut. Aktivt deltagande i seminarier, grupparbete och litteraturprojekt (2 hp). 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin