Genus, sexualiteter och kroppar

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5GN037

Kod
5GN037
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Genusvetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 13 januari 2022
Ansvarig institution
Centrum för genusvetenskap

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå. Kursansvarig är Centrum för genusvetenskap.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera grundläggande begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet sexualiteter och kroppsligheter
  • tillämpa och problematisera grundläggande genusvetenskapliga begrepp och teorier om sexualiteter och kroppsligheter
  • göra analyser av genusvetenskapliga frågeställningar och empiriska material
  • skriftligen och muntligen kommunicera grundläggande kunskaper till andra
  • tillämpa enkel referenshantering

Innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp, teorier och frågeställningar inom forskningsområdet sexualitet och kroppslighet. Under kursen belyses och diskuteras olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Kursens kan inte ingå i samma examen som Genusvetenskap A, delkurs 3: Sexualiteter och kroppar (7,5 hp) då innehållet är motsvarande.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Vissa icke-lärarledda gruppuppgifter kan förekomma. Seminarierna är obligatoriska och examinerande. Frånvaro från enstaka seminarium (1-2) kan i undantagsfall kompenseras genom särskild ersättningsuppgift, som meddelas av läraren och genomförs enligt instruktion och inom given tidsram.

Examination

Kursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier. Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Betygskriterier delas ut vid kursstart.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin