Farmakologi med läkemedelskemi

12 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MU150

Kod
3MU150
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F, Medicinsk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet

Behörighetskrav

Godkända kurser i Biokemi 7 hp, Anatomi 8 hp, och Cell-och molekylärbiologi 15 hp, Kemi för biomedicin 15 hp, Immunologi 5 hp, och Vävnads- och utvecklingsbiologi 15 hp, eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till att väva samman och bygga vidare på tidigare kunskaper i främst kemi, cellbiologi och fysiologi för att ge studenten basal kunskap om läkemedels interaktioner med biologiska system och deras olika egenskaper som kan relateras till den kemiska strukturen.

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för olika makromolekylära strukturer för läkemedel och analysmetoder för att mäta läkemedels farmakologiska effekt.
 • identifiera läkemedelssubstansers farmakologiska tillhörighet utifrån deras kemiska strukturer och motivera genom att relatera till karaktäristiska strukturer för de viktigaste läkemedelsklasserna samt kunna förklara verkningsmekanismer på molekylär och cellulär nivå.
 • bedöma läkemedelssubstansers allmänna fysikalisk-kemiska egenskaper utifrån deras kemiska strukturer och förutsäga dessa egenskapers betydelse för läkemedlens väg genom kroppen samt redogöra för principerna bakom läkemedels upptag, fördelning, metabolism, utsöndring, biverkningar och interaktioner.
 • redogöra för principerna för modern läkemedelsutveckling i preklinisk fas samt kunna tillämpa olika designstrategier för att optimera läkemedelsegenskaper samt redogöra för och tolka struktur-effektsamband för läkemedel och andra biologiskt aktiva molekyler.
 • redogöra för den teoretiska bakgrunden till farmakologi rörande centrala nervsystemet (CNS), perifera nervsystemet (PNS), hjärta-kärl, respiration, mag-tarmkanalen, reproduktion, nukleinsyror (DNA/RNA), smärta samt drog- och läkemedelsmissbruk, toxikologi, biokemiska mediatorer, antibakteriella och antivirala läkemedel, cytostatika och biologiska läkemedel. 

Färdighet och förmåga

Efter kursen ska studenten kunna:

 • praktiskt undersöka hur olika faktorer som t.ex. absorption, distribution, metabolism och elimination påverkar vad som händer med ett läkemedel i kroppen med hjälp av datorsimuleringar.
 • praktiskt bestämma affiniteten för en ligand genom kompetitionsexperiment.
 • praktiskt undersöka dos-respons för agonister och antagonister i isolerad vävnad.
 • praktiskt utföra simuleringar av ett läkemedels interaktioner med dess makromolekylära måltavla med hjälp av datormodellering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • kritiskt värdera det vetenskapliga underlaget för användning av vissa läkemedel och förklara orsaker till avvikelser. 
 • redogöra för de aktuella datorsimuleringarna samt kritiskt värdera dessa.
 • redogöra för evidensläget beträffande vissa alternativmedicinska metoder såsom homeopati och akupunktur.

Innehåll

Under kursen diskuteras basal farmakologi för läkemedel som främst påverkar centrala nervsystemet (CNS), perifera nervsystemet (PNS), hjärta-kärl, respiration, mag-tarmkanalen, reproduktion, infektion, cancer, inflammation och smärta. Kursen belyser läkemedel i ett organiskt-kemiskt perspektiv med tonvikt på struktur- effektsamband för läkemedelsklasser inom ovan nämnda områden, inbegripande stereokemiska faktorers inflytande på läkemedel- receptorinteraktionen. Vidare behandlas principerna bakom läkemedels upptag, fördelning, metabolism, utsöndring, biverkningar och interaktioner mellan läkemedel och relateras till läkemedlets kemiska struktur, samt även preklinisk läkemedelsutveckling och läkemedelsdesign. Kursen behandlar också koncentrations-effektsamband, receptorbindningsteori med beräkningsmetoder och skillnader mellan godkända och registrerade läkemedel. Förutom lågmolekylära läkemedelsmolekyler diskuteras även farmakologiska principer för och exempel på biologiska (protein- och antikroppsbaserade) läkemedel.

Utvärdering av olika utbildningsmoment sker fortlöpande vilket kan innebära vissa förändringar vad gäller upplägg och innehåll i kurserna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av salsföreläsningar, interaktiva föreläsningar, PBL-fall, seminarier och laborationer.

Laborationer och seminarier redovisas muntligt och/eller skriftligt.

Andra undervisningsformer än de specificerade kan komma att användas på kursen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänd tentamen som sker i form av ett skriftligt prov. 

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin