Examensarbete i hållbar destinationsutveckling

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG428

Kod
1TG428
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, samt därutöver 60 hp inom hållbar destinationsutveckling. Fördjupning i hållbar destinationsutveckling samt Kvalitativ och kvantitativ metod. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom hållbar destinationsutveckling samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • självständigt identifiera, formulera och lösa forskningsfrågor inom fältet samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera forskningsfrågan inom fältet, information och lösningar i dialog med olika grupper,
  • arbeta självständigt inom det valda området,
  • visa ett vetenskapligt förhållningssätt till forskningsfrågan,
  • självständigt genomföra en opposition.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten finns tillgängliga på lärplattformen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin