Examensarbete i maskinteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE662

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE662
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 maj 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Genomgången kurs Utredningmetodik för ingenjörer, varav 1 hp ska vara avklarad.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • självständigt arbeta inom det maskintekniska området

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga föreskrifter). Opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Riktlinjer för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin