Begreppslig ingenjörskonst

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FT174

Kod
5FT174
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teoretisk filosofi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 augusti 2022
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Allmänt

Kursen kan komma att samläsas med kursen 5FT173 på avancerad nivå. Kurskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för studenter på C-nivå.

Behörighetskrav

60 hp praktisk filosofi eller teoretisk filosofi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • uppvisa god kunskap om den samtida litteraturen rörande begreppslig ingenjörskonst ("conceptual engineering") genom kritisk diskussion av teman från denna litteratur
  • uppvisa god förståelse av begreppslig ingenjörskonst som ett tillvägagångssätt inom filosofin
  • uppvisa god förståelse av hur begreppslig ingenjörskonst som metod relaterar till olika metafilosofiska synsätt
  • ha förmåga att tillämpa begreppslig ingenjörskonst som metod på olika filosofiska frågor.

Innehåll

Kursen utgör en översikt av begreppslig ingenjörskonst. I korthet handlar begreppslig ingenjörskonst om att utvärdera och revidera begrepp till skillnad från att enbart analysera och beskriva dem. Inom kursen förklaras och exemplifieras vad begreppslig ingenjörskonst tänks vara, vilka utmaningar detta synsätt tänks stå inför, och vad de mest centrala frågorna i debatten rörande begreppslig ingenjörskonst är. Fokus ligger på hur begreppslig ingenjörskonst är relevant för frågor inom olika delar av filosofin, samt på hur diskussionen rörande begreppslig ingenjörskonst belyser frågor om vad filosofi är och vad filosofi aspirerar till att vara.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar men föreläsningarna är i hög grad interaktiva.

Examination

Examination sker i skriftlig form genom tre kortare uppgifter (om ca 600 ord vardera) och en längre uppgift (en uppsats om ca 3500-4000 ord).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin