Biokemiska mekanismer för genreglering

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FI214

Kod
3FI214
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Kursen kan läsas som fristående kurs eller valbar inom program. Kursen är valbar inom Apotekarprogrammet och Masterprogrammet i läkemedelsutveckling. 

Behörighetskrav

150 hp varav 120 hp biomedicin, farmaceutisk vetenskap, kemi, naturvetenskap och/eller teknik. Tidigare studier ska innehålla biokemi eller cellbiologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Inom Apotekarprogrammet ska den studerande ha 150 hp inklusive Farmaceutisk cellbiologi.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs:

  • kunna redogöra för olika typer av mekanismer för genreglering på transkriptionell och posttranskriptionell nivå
  • kunna förklara hur läkemedel och kroppsfrämmande ämnen kan påverka genexpression
  • kunna beskriva den molekylära bakgrunden till sjukdomstillstånd och terapiformer där effekter på genexpression är av central betydelse
  • kunna redogöra för olika typer av metodik för att studera genreglering och cellsignalering på olika nivåer samt strategier för att tillämpa dessa på forskningsproblem
  • redogöra för vad forskning inom genregleringsområdet kan innebära, teoretiskt och experimentellt
  • kunna tolka och analysera avancerad litteratur inom det cellbiologiska forskningsområdet.
  • skriftligt och muntligt kunna sammanfatta och redovisa vetenskaplig litteratur inom forskningsområdet cellbiologi-genreglering på engelska

Innehåll

Kursen utgår ifrån grundläggande kunskaper inom biokemi/molekylärbiologi och syftar till att ge fördjupade kunskaper om mekanismer för genreglering och cellsignalering i eukaryota celler. I kursen utnyttjas aktuella forskningsproblem för att illustrera olika genregleringsbegrepp och olika aspekter på genreglering. Områden som behandlas är bl.a. transkriptionell och posttranskriptionell reglering; cellsignalering; genetisk polymorfism och effekt av läkemedel på olika individer etc. Kursen ger också inblick i aktuell forskningsverksamhet och metodik inom genregleringsstudier.

Undervisning

Undervisningen sker i form av forskningsrelaterade föreläsningar och seminarier på engelska.

Obligatoriska moment:

Litteraturarbeten med skriftliga och muntliga redovisningar.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt skriftligt prov (5,5 hp) samt närvaro och aktivt deltagande på obligatoriska moment inkl. godkända skriftliga och muntliga redovisningar (2 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar 3FI204 eller 3FI004, Biochemistry of Gene Regulation. 

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin