Flerspråkighet i samhället och hos individen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS194

Kod
5NS194
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 juni 2022
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Svenska som andraspråk A

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och exemplifiera fenomenet flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå
  • sammanfatta centrala aspekter av språkpolitik och språkplanering i svenskt och internationellt perspektiv
  • förklara och problematisera sambandet mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
  • beskriva och analysera flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker
  • identifiera och diskutera olika former av migrationsrelaterad språklig variation
  • visa god skriftlig och muntlig förmåga till stöd för undervisningen i ämnet
  • visa kunskaper och färdigheter i ämnesdidaktik inklusive metodik i olika undervisningssituationer.

Innehåll

Kursen behandlar flerspråkighet och språklig variation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin