Tillämpad ekosystemekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG305
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 17 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen genomgången fortsättningskurs Ekologi, 15 hp eller Limnologi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi och syftar till att förmedla ett självständigt och källkritiskt arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet eller forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • övergripande förklara struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv samt motivera användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd och övrig samhällsplanering
 • redogöra för EUs vattendirektiv, och hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa
 • handha GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem (GIS)
 • självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för övervakning av vattenkvalitet i ett avrinningsområde, samt utvärdera erhållna resultat
 • förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system samt använda detta i naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag
 • kritiskt granska och kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat
 • identifiera och strukturerat diskutera aspekter kopplade till miljöetik.

Innehåll

Tillämpad ekosystemekologi, teori och praktik

Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv. Följande moment ingår:

 • Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser
 • Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält
 • Vattendrag som ekosystem
 • Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden
 • Avrinningsområdesbaserade ekosystems struktur och funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem
 • Jämförelse mellan påverkade och naturliga system. Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten
 • Skador på akvatiska ekosystem i form av fysiska ingrepp (dikning, sjösänkning, kanalisering), föroreningar (eutrofiering, försurning, farliga ämnen), introduktion av främmande arter, och exploatering av artpopulationer
 • Fallstudier för bedömning av Natura 2000-objekt

GIS-träning

Datorövningar i GIS vilka till stor del integreras i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Litteraturseminarium

Vattenhantering och vattenvård i svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten. Deltagande i seminarier, datorövningar, laborationer, fältövningar och grupparbeten är obligatoriskt. Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering förekommer på kursen.

Examination

Delkurser:

Delkurs 1, Tillämpad ekosystemekologi, teori och praktik 8 hp; Delkurs 2, GIS-träning 5 hp; Delkurs 3, Litteraturseminarium 2 hp.

Examination av Delkurs 1 sker löpande genom skriftliga rapporter, muntliga presentationer och/eller diskussionsseminarier under kursens gång.

Examination av Delkurs 2 sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.

Delkurs 3 fordrar aktivt deltagande i seminariet, med tillhörande individuella förberedelser.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin