Geoteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV185

Kod
1GV185
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 maj 2022
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra översiktligt för de lösa jordlagrens bildningssätt och utbredning samt för huvuddragen av Sveriges berggrund
  • beskriva grundläggande begrepp i jordmaterialläran, samt metoder för klassificering av jord och för uppbyggnad av grovkornig och finkornig jord
  • beskriva jords beteende vid kompression och skjuvning samt förklara begreppen kontraktans och dilatans
  • beräkna brottillstånd i friktions- och kohesionsjord utgående från Mohr-Coulombs brotteori samt redogöra för begreppen aktivt och passivt brottillstånd
  • bestämma spänningstillstånd i jordprofiler, självständigt utföra sättningsberäkningar för given överlast för jordprofiler samt redogöra för begreppet konsolidering
  • beräkna aktivt och passivt jordtryck mot stödkonstruktioner
  • analysera enklare slänters stabilitet
  • redogöra bergklassificeringsmetoder och utföra enklare bergmekaniska beräkningar

Innehåll

Byggnadsgeologi: Översikt av de kvartära jordlagrens bildningssätt och utbredning. Den svenska berggrunden.

Jordmateriallära: Jords beståndsdelar och klassificering. Jords strukturella uppbyggnad.

Hållfasthetslära:Spänning och töjning vid dragning, tryck och skjuvning. Elastiska, plastiska och tidsberoende material.

Jordmekanik: Spänningstillstånd i jord. Kompression och skjuvning av jord. Brott i jord.

Geoteknik: Konsolideringssättning, jordtryck, bärförmåga, släntstabilitet.

Bergmekanik: Bergmassans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Bergmekaniska beräkningar. Bergklassificering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och exkursion.

Examination

Muntlig tentamen för godkänt betyg och frivillig skriftlig examen för högre betyg (3 hp).  Aktivt deltagande vid laborationer och exkursioner (1 hp). Inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Geoteknik, 1BI136 och Geoteknik, 1TE415 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin