Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3HI005

Kod
3HI005
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 september 2022
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen har utvecklats som en del av Uppsala universitets arbete inom EIT Health och vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom områden med relevans för folkhälsa, t.ex. medicin, vårdvetenskap, fysioterapi, arbetsterapi, kostvetenskap farmaci och psykologi. Under kursen ska studenterna planera, genomföra och utvärdera en relevant utåtriktad folkhälsoaktivitet genom arbete i interprofessionella grupper.

Behörighetskrav

120 hp

Mål

Denna interprofessionella kurs syftar till att studenterna ska tillägna sig kompetenser för att i dialog identifiera behov, generera idéer och testa lösningar för att möta folkhälsoutmaningar genom patient- och medborgarmedverkan, samt interprofessionell samverkan. Studenterna förväntas förvärva kunskaper, verktyg och praktisk erfarenhet av utåtriktade aktiviteter med syfte att stärka människors egenmakt (empowerment).

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse

  • Förklara hur samverkan påverkar lärande, samt hur samverkan påverkas av konflikt, maktrelationer och gruppdynamik.
  • Förklara hur patient- och medborgarmedverkan kan tillämpas inom folkhälsoområdet. 

Färdigheter och förmågor

  • Planera, genomföra och utvärdera interprofessionell samverkan.
  • Involvera och engagera allmänheten i folkhälsofrågor.
  • Planera och använda skriftlig kommunikation och samtalsmetodik för att sprida kunskap och motivera till förändrade hälsobeteenden. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Använda formativa och summativa utvärderingsverktyg för att mäta och värdera processkvalitet och resultat av patient- och medborgaraktiviteter.
  • Uppvisa ett etiskt och empatiskt förhållningssätt gentemot patienter och medborgare.

Innehåll

Kursen behandlar förutsättningar för att effektivt och framgångsrikt driva projekt och lösa folkhälsoutmaningar genom patient- och medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan. Praktiska och teoretiska verktyg för samverkan, behovsidentifikation, idéskapande, testande och förståelse hur man utvecklar och implementerar interventioner tränas genom arbete i interprofessionella grupper. Kärnkompetenser inom processdesign och facilitering utvecklas genom praktisk träning i kombination med teoretisk reflektion och återkoppling.

Under kursens gång utvecklar studenterna en utåtriktad aktivitet som genomförs i anslutning till ett större publikt evenemang där studenterna möter allmänheten för att diskutera utmaningar och behov för att förbättra folkhälsan. Kursen behandlar även hur och varför patient- och medborgarmedverkan är viktigt för att utveckla meningsfulla lösningar på folkhälsoutmaningar. Dessutom utvecklar studenterna kunskaper i såväl muntlig som skriftlig kommunikation, hur man bäst kan sprida kunskap och motivera till beteendeförändringar.

Undervisning

Undervisningen sker på halvfart i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, samt utåtriktad aktivitet(er) där studenter och allmänheten möts vid större publika evenemang.

Examination

Formativa bedömningar genomförs genom självvärderingar och feedback från medstudenter och kursledare. Studenterna kommer systematiskt att logga in sina reflektioner i en dagbok för att kunna följa sitt lärande.

Studenterna kommer att examineras genom individuella skriftliga rapporter där de kommer att reflektera över samverkansprocessen och den genomförda utåtriktade aktiviteten utifrån kurslitteraturen och föreläsningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Deltagande i seminarier, gruppövningar och utåtriktade aktiviteter är obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin